- Vern Skattøra som en unik historisk sjøflystasjon mot ytterligere inngrep!
Skattøra var senter for en omfattende militær og sivil flyvirksomhet i Nord-Norge fra 1938 til 1975. I dag trues det som står igjen fra denne virksomheten av arealplan og byggeprosjekt.
tekst: Einar R. Jensen og Terje Brantenberg.
hjem
fra gamle skattøra
bevaring
flytyper
lenker
kontakt LFT
SKATTØRA FLYSTASJON 1938-75
Stedet har en viktig rolle både i nasjonal og nordnorsk luftfarts- og forsvarshistorie, men ikke i minst i Tromsø bys historie. Fra å være et utfluktssted for Tromsø folk ble Skattøra i 1938 opprettet som stasjon for Marinens Flyvevåpens 3. Avdeling. Stasjonen skulle være hovedbase for militær sjøflyvirksomhet i Nord-Norge med ansvar for oppsyn langs kysten fra Helgeland til Kirkenes. Da krigen kom i 1940 var det stasjonert opp til 12 fly og 60 personer her som gjorde en stor innsats med bombetokt, rekognosering og transport av personell. I alt 147 tokt ble foretatt - uten tap. Avdelingen var den siste som var i aktiv kamp mot tyskerne før kapitulasjonen.
 
Tyskerne videreførte utbyggingen av anlegget og brukte Skattøra som en sentral stasjon for sin sjøflyvirksomhet i landsdelen under hele krigen. Her var alle mulige flytyper fra småfly til de største 6-motors sjøfly, torpedofly, fly for overvåking, transport og kommunikasjon og redningstjeneste , samt tankskip, kranskip og store spesialbygde katapultskip for sjøfly. Ca 1500 personer var tilknyttet denne virksomheten som også omfattet en sjøflyrute som Lufthansa opererte mellom Kirkenes og Tyskland.
 
Etter krigen overtok det Norske Luftforsvaret Skattøra med en- og tomotors sjøfly og drev rekognosering, havovervåking, ambulanse- og postflyving til Svalbard og ishavstasjonene. 1947 ble Skattøra utpekt som en av fem hovedflystasjoner og den eneste faste sjøflystasjon i Norge. Skattøra ble også utbygd som en av to hovedsentraler for luftkontroll i Norge med ansvar for luftrommet fra Island, Jan Mayen, Spitsbergen, mot Russland og til Trøndelag i sør. I 1957 ble virksomheten overført til Bodø. Flyværtjenesten og kontrolltårnet på Skattøra var i drift helt til 1967. Hærens lette luftartilleri var her noen år (1955-60), og en mindre signalavdeling til Marinen (1962-69).
 
Høsten 1945 startet Det Norske Luftfartsselskap sjøflyrute mellom Skattøra og Sola med gamle tyske Junker Ju-52 og firemotors Short Sandringham flybåter. DNL gikk inn SAS da dette ble dannet i 1948. Widerøe overtok sjøflyruten med konsesjon fra SAS i 1954 og drev flyging med stasjon på Skattøra fram til 19 71 da siste fly tok av og driften ble overført til Bodø for godt. Andre flyselskap bruker også Skattøra som base som Scanopterservice og Helikopterservice A/S (1958-72). Nor-Wings A/S (senere fusjonert som del av Norving) er det siste flyselskap som bruker Skattøra (1965-75). Også en rekke andre selskap bruker stedet i perioder - Norrønafly, Bjørumfly, Ski- og Sjøfly, Mørefly, Norfly, Varangfly samt private flyeiere og klubber.
 
 
 
Skattøra mai 2002
Heinkel 115 kapret fra tyskerne i 1940. Fra Skattøra kjempet man for friheten.
En tysk BW 138 slepes til Skattøra i 1943.
Norseman stasjonert på Skattøra.
Luftforsvarets Otter sjøfly parkert foran splintmuren på Skattøra.
Passasjerer går på land etter en reise i en Ju 52 fra Det Norske Luftfartsselskap.
Fortøyd Sandringham flybåt fra DNL.
Cessna 206 fra Widerøe parkert ved flytebrygga på Skattøra på 70-tallet.
 
MER ENN GAMLE FLY...
Skattøra har også andre verdier. Det er fortsatt en ”grønn lunge” med direkte adgang til sjøen i et av Tromsøs tettest befolkede og mest industrialiserte områder. Videre utbygging her vil ta alt av sjølinje på nord-Tromsøya.
Det som gjenstår av dette unike anlegget er nå truet fra to kanter, - en omfattende arealplan for industri- og havneutbygging på hele nord-Tromsøya og en byggesak som tar sikte på riving av brakker og ødelegging av splintmuren. Om dette blir gjennomført vil anlegget være rasert for godt Dette vil være en kulturpolitisk skandale. Tromsø by har en viktig og interessant historie. Gjennom Skattøra knyttes linjer til en større regional, nasjonal og internasjonal historie,- en historie som mange husker, men som offentlige og politiske instanser til nå har oversett.
 
HVA SKATTØRA KAN BLI
Skattøra har et stort og ubrukt potensiale - kulturhistorisk, for rekreasjon og turisme.
I motsetning til dagens bruk av området, kan eksisterende bygninger og anlegg åpne for helt andre og nye virksomheter. Bygningene kan huse en rekke mulige aktiviteter. Vi kan her tenke oss museumsvirksomhet rettet mot sivil og militær luftfart (spesielt lokal og regional flyhistorie) og ikke minst et tema som kystkultur – noe som mangler eller i bare liten grad blir ivaretatt av eksisterende museer i området. Som et friområde med adgang til sjøen kan f.eks. de murte opphalingsslippene gjøre området egnet som badeplass.
 
Den eksisterende småbåtvirksomheten tilknyttet Tromsø Marina i sørenden av området vil gå fint inn i en slik allmenn bruk av området. Norsk Luftfartsmuseum i Bodø har allerede sagt seg interessert i å bidra med fly og annet materiale til en flyhistorisk utstilling. Etater som brannvesenet og politiet har gjenstander som kan evt lagres og stilles ut i lokalene, lokale foreninger og annen virksomhet kan også plasseres i lokalene. Utvikling av Skattøra til et museums- og fritidsområde vil skje i et område som har en vakker beliggenhet, som ligger nært hovedvei med offentlig kommunikasjon og som enda ikke er ødelagt av industriutbygging.